Jaarverslag 2017

Toprisico's

Eindhoven Airport onderkent risico's die de uitvoering van de strategie kunnen beperken of de bedrijfsvoering van de luchthaven in gevaar kunnen brengen. We beschrijven hier de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen.

Grenzen aan de groei

In 2017 heeft Eindhoven Airport voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de medegebruiksvergunning: het niet overschrijden van het maximaal toegestane aantal vliegtuigbewegingen (37.000) en de geluidsruimte (10,3 km2 van de 35Ke geluidscontour). Als de toegestane capaciteit vanaf 2020 niet of onvoldoende wordt verruimd, leidt dat tot een beperking van verdere groei van het aantal vluchten en daarmee de aantrekkelijkheid van onze luchthaven. Deze onzekerheid is van belang voor voorgenomen grote toekomstige uitbereidingsinvesteringen en voor de blijvende aantrekkingskracht van de luchthaven voor luchtvaartmaatschappijen. De druk op bestaande infrastructuur en terminalcapaciteit neemt toe als gevolg van de jaarlijkse groei van het aantal passagiers.

Verandering in de vraag

Een grote, onverwachte verandering van de vraag naar vliegverkeer kan van grote betekenis zijn voor onze concurrentiepositie. In positieve en in negatieve zin. Eindhoven Airport heeft te maken met passagiers die steeds frequenter gebruikmaken van onze luchthaven. Anderzijds heeft de luchthaven te maken met beleidswijzigingen of bijvoorbeeld (politieke) onrust op bestemmingen die de vraag in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Daalt de vraag, dan moeten we nog sterker rekening houden met de concurrentie van nabijgelegen luchthavens, die voor een deel met dezelfde luchtvaartmaatschappijen vliegen en dezelfde bestemmingen aanbieden. Om een eventuele verandering van de vraag te kunnen opvangen, sturen we op een breed portfolio van luchtvaartmaatschappijen.

Safety & security

Aangescherpte safety- en securityeisen kunnen leiden tot onvoorziene investeringen in nieuwe apparatuur en hogere beveiligingskosten. De contacten met verantwoordelijke autoriteiten, andere luchthavens en het beveiligingsbedrijf zijn een belangrijke bron van informatie met betrekking tot verwachte ontwikkelingen. Ook de kwetsbaarhedenanalyse die in 2017 is uitgevoerd heeft inzichten geboden.

Grote projecten

Eindhoven Airport is volop bezig met verscheidene grote projecten, zoals de uitbreiding van de terminal. Dit brengt projectrisico’s met zich mee, waaronder mogelijke vertragingen en budgetoverschrijdingen. We hebben een aantal beheersmaatregelen geïmplementeerd, zoals de inzet van gespecialiseerd projectmanagement en het gebruik van externe benchmarks die betrekking hebben op grote projecten.

Multi-purposegebouw

Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage op P1, het multi-purposegebouw, gedeeltelijk ingestort. Een gebeurtenis met een enorme impact op zowel Eindhoven Airport als de buitenwereld, waarbij gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. De instorting heeft het afgelopen jaar duidelijk zichtbare en voelbare gevolgen gehad. Samen met collega's en diverse betrokken partijen is intensief samengewerkt om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren en de luchthaven en het omliggende bedrijventerrein bereikbaar te houden. In de maanden na de gedeeltelijke instorting hebben TNO, in opdracht van Eindhoven Airport, en Adviesbureau Hageman in opdracht van BAM, onderzoek gedaan naar de technische oorzaak. Op basis van het onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd is geconcludeerd dat vrijwel zeker het niet kunnen overbrengen van de trekkracht in de wapening van de ene breedplaat naar de andere breedplaat de oorzaak is van de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw. Dit vond plaats in de bollenplaatvloer van de vierde verdieping van het multi-purposegebouw. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is tevens geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor andere technische oorzaken welke tot de gedeeltelijke instorting hebben geleid.

Uit het onderzoek van Adviesbureau Hageman komt dezelfde oorzaak naar voren. Er is geen verschil van inzicht tussen Hageman en TNO en daarmee ook niet tussen BAM en Eindhoven Airport over de technische oorzaak van de instorting. Op 25 september 2017 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd in een gezamenlijke persbijeenkomst. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2345/instorting-parkeergarage-eindhoven) is een eigenstandig onderzoek gestart naar de oorzaak van de instorting. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in 2018 bekend worden.

Op 4 december 2017 is er tussen BAM en Eindhoven Airport overeenstemming bereikt over sloop en nieuwbouw van het gebouw. Het gebouw zal door BAM worden gesloopt en herbouwd. Op 9 januari 2018 is met de sloop begonnen. Begin april 2018 zal worden begonnen met de herbouw van het multi-purposegebouw. De oplevering zal naar verwachting begin juni 2019 zijn.

Sinds het incident is de Luchthavenweg de rest van het jaar afgesloten geweest voor alle verkeer. Dit heeft niet alleen tot overlast geleid maar ook tot extra kosten voor het inzetten van verkeersbegeleiding. Daarnaast is de parkeercapaciteit op P1 als gevolg van de instorting verdwenen. Dit heeft geleid tot omzetderving op het P1-terrein. Er kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de totale schade maar deze is aanzienlijk. Eindhoven Airport en de aannemer zijn nog met elkaar in overleg over de aansprakelijkheid.

Eindhoven Airport heeft een analyse gemaakt van de impact op de balans en winst-en-verliesrekening posten en geconcludeerd dat in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van Eindhoven Airport er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering van de materiële vaste activa in aanbouw, er geen sprake is van vorderingen aangezien deze nog niet vrijwel zeker zijn en er geen sprake is van voorzieningen aangezien het niet waarschijnlijk wordt geacht dat voor de afwikkeling van claims van derden middelen nodig zullen zijn.

Het is niet volledig uit te sluiten dat bij een eventueel geschil geoordeeld zou worden dat de vennootschap (mede-) aansprakelijk wordt gehouden voor (een deel van) de schade. Dit zal alsdan mogelijk tot gevolg hebben dat voorzieningen opgenomen dienen te worden voor claims van derden en er zal mogelijk een impairment dienen te worden genomen op de materiele activa in aanbouw. De inschatting van de omvang kan nog niet worden gegeven.

Naleven wet- en regelgeving

Het naleven van normen, wetten, richtlijnen en afspraken is een voorwaarde voor de huidige bedrijfsvoering en toekomstige groei. Eindhoven Airport heeft onder andere te maken met specifieke milieu- en geluidsnormen, reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot personeel, aanbestedingen en belastingen, en ook met Europese wetgeving inzake luchthavengelden (vanaf naar verwachting 2019). In 2017 zijn we voorbereidende werkzaamheden begonnen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy en datalekken, die in 2018 van kracht wordt.

Cybersecurity

Er is in toenemende mate sprake van cybercriminaliteit; cybercrime vormt een bedreiging voor onze operatie. Met de vindingrijkheid van criminelen neemt ook de zorg toe dat een cybercrimeaanval wordt gepleegd. Daarnaast blijft de terroristische dreiging in Europa onverminderd hoog. Deze factoren hebben ertoe geleid dat we in onze jaarlijkse risico-inventarisatie de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, hoger inschatten. Om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beheersen, hebben we beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (bedrijfs)informatie verweven in de bedrijfsprocessen. We blijven investeren in een continue verbetering van de IT-beveiliging.