Jaarverslag 2017

Onze stakeholders

De activiteiten van onze luchthaven hebben effect op stakeholders in de directe omgeving en ver daarbuiten. Daarom streven we ernaar al onze stakeholders (regionaal en nationaal) actief en bijtijds te betrekken bij onze plannen en ons beleid. Zonder verbinding met onze stakeholders is er geen verbinding mogelijk met Europa en de rest van de wereld.

De stakeholders van Eindhoven Airport zijn: reizigers, luchtvaartmaatschappijen, medewerkers, aandeelhouders, partnerbedrijven en businesspartners, financiële stakeholders, overheden (onder andere gemeenten en de provincie Noord-Brabant), bevoegd gezag burgermedegebruik (de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat), Vliegbasis Eindhoven, omwonenden, kennisinstellingen, netwerk-, belangen- en milieuorganisaties. 

Door alle lagen van de organisatie binnen Eindhoven Airport is er contact met stakeholders. We ontmoeten hen aan verschillende overlegtafels. We zetten ons in voor goede en constructieve zakelijke en persoonlijke verstandhoudingen. Ook communiceren we via persberichten, nieuwsbrieven, onze website en social media kanalen met onze stakeholders. De verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid is en blijft altijd bij Eindhoven Airport.

Materialiteitanalyse en -matrix

De betrokkenheid en participatie van de omgeving bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport zal uiteindelijk worden vertaald in het bepalen van de materiële thema’s van de luchthaven. In 2018 zetten we een brede enquête op onder diverse stakeholdergroepen. Op die wijze krijgen we een beeld van de thema's rondom de luchthaven die voor hen van belang zijn. De uitkomsten zullen de basis vormen voor een materialiteitsanalyse.

Om vertrouwd te raken met deze nieuwe werkwijze hebben we in 2017 zelf een materialiteitsanalyse gedaan en de bijbehorende matrix opgesteld. Inventarisaties van gespreksonderwerpen tijdens overlegtafels hebben onder andere geleid tot het bepalen van materiële thema’s. De bepaling, onderbouwing en nuancering van deze thema’s en het belang van stakeholders werken we de komende jaren verder uit. Dit hele proces krijgt een plek in onze jaarverslagen.