Jaarverslag 2017

Duurzame luchthaven

Eindhoven Airport opereert in een complexe context. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze licence to operate. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling van de luchthaven alleen mogelijk is als er een balans is met de omgeving: duurzaamheid, leefbaarheid en internationale connectiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eindhoven Airport voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op haar deel van deze maatschappelijke opgave. We zijn voortdurend in dialoog met onze stakeholders om te onderzoeken of de balans tussen internationale connectiviteit, leefbaarheid en duurzaamheid behouden blijft.

Eindhoven Airport neemt zelf initiatieven om nieuwe eigentijdse ambities te formuleren op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid en behoort tot de leidende duurzame luchthavens van Europa. We beschikken over het hoogste Airport Carbon Accreditation level (level 3+ Neutrality). Eindhoven Airport heeft samen met andere luchthavens over de hele wereld afgesproken gezamenlijk op te trekken om nog duurzamer te worden. Dit is in 2016 bekrachtigd door de ondertekening van de ‘Airports Sustainability Declaration'.

In 2017 hebben we vijf thema's benoemd om op strategische wijze invulling te geven aan onze maatschappelijke opgave:

Klimaatvriendelijke luchthaven

We verminderen de CO2-uitstoot op onze luchthaven door ‘zero emissions’ − met opwekking van eigen energie en hergebruik in plaats van neutraliteit door compensatie. Eindhoven Airport behaalt al sinds 2012 jaarlijks het hoogste accreditatieniveau van de ACI-index voor klimaatneutrale luchthavens.

Eindhoven Airport heeft in 2017 samen met Schiphol Group een Europese aanbesteding doorlopen voor een nieuw energiecontract vanaf 2018. Hierbij is ingezet op 100 procent groene elektriciteit en de realisatie van additionele capaciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met energieleverancier Eneco, die nieuwe windmolens zal gaan bouwen voor de levering van elektriciteit aan Schiphol Group en Eindhoven Airport. In 2017 is eveneens in samenwerking met Schiphol de Europese aanbesteding gestart voor de levering van gas uit 100 procent hernieuwbare bronnen vanaf 2019.

Circulaire economie

Om de levensloop van materialen te verlengen, schakelt Eindhoven Airport zoveel mogelijk over op circulair gebruik. We gaan bewust om met grondstoffen en materialen ten behoeve van de waardecreatie op lange termijn. Onze BREEAM-ambities sluiten aan op dit thema. Eindhoven Airport heeft de doelstelling om in 2020 ten minste 30 procent van het afval te scheiden. In 2017 bedroeg het percentage gescheiden afval 24 procent, meer dan in 2016 (18 procent). Dit komt mede door een verbetering in de afvalfaciliteiten op het terrein van Eindhoven Airport.

In 2017 heeft Eindhoven Airport samen met Vanderlande Industries het project Closing the Loop afgerond: een gedeelte van de materialen van de oude bagageband wordt hergebruikt bij andere projecten; de nieuwe bagageband bestaat uit 100 procent recyclebaar materiaal.

Omgeving en leefbaarheid

Met het oog op het verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven, heeft de focus van Eindhoven Airport de afgelopen jaren vooral gelegen op het beperken van hinder als gevolg van vliegtuiglawaai en het vergroten van de transparantie over het vliegverkeer (onder meer via www.samenopdehoogte.nl). Hier blijven we actief op inzetten. Hinderbeperking is geen eenmalig project maar een thema dat onze voortdurende aandacht heeft. We zijn ons ervan bewust dat hinder als gevolg van vliegtuiggeluid niet is te voorkomen. Mede aan de hand van informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten alsook bezoeken aan en gesprekken met omwonenden en belangengroeperingen proberen we te komen tot optimalisatie van het gebruik van de luchthaveninfrastructuur en de vliegroutes.

In 2017 is Eindhoven Airport nauw betrokken geweest bij de evaluatie van route 1b, de uitvliegroute naar het zuidwesten. Vooral de inwoners van Wintelre hebben veel overlast ervaren van het vliegverkeer. Eindhoven Airport zet zich samen met Vliegbasis Eindhoven in om te zorgen dat de afspraken die zijn gemaakt om de hinder op deze en andere locaties te verminderen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook is in 2017 het Leefbaarheidsfonds opgericht ter bevordering van het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven. Lees meer hierover in het hoofdstuk 'Belang voor Brainport Eindhoven'.

Eindhoven Airport bouwt letterlijk en figuurlijk aan haar eigen toekomst. Dat willen we ook voor anderen doen. We vinden het belangrijk om waar mogelijk bij te dragen aan de samenleving. Daarom zijn in 2016 twee ideeën uitgewerkt, één met een lokaal en één met een internationaal karakter. Mede dankzij sponsoren hebben we deze projecten in 2017 uitgevoerd. In maart hebben zestien collega’s hun handen uit de mouwen gestoken bij de bouw van een nieuw dierenverblijf voor De Sprinkhaan in Oirschot, een vakantieverblijf voor kinderen met een beperking. In november is een groep van vijftien medewerkers naar Cambodja afgereisd om huizen te helpen bouwen. Dit was een samenwerking met Habitat for Humanity, die bouwreizen organiseert naar minder ontwikkelde landen.

We willen de participatie van de omgeving op een innovatieve manier vormgeven. In 2018 gaan we een brede enquête uitzetten onder diverse stakeholdergroepen. De thema's rond de luchthaven die voor hen belangrijk zijn, brengen we in beeld (zie ook de materialiteitsmatrix in het hoofdstuk 'Onze stakeholders') . De uitkomsten kunnen een rol spelen in de maatschappelijke discussie over de verdere ontwikkeling van de luchthaven na 2019. Op langere termijn verankeren we een innovatieve vorm van stakeholderparticipatie in de interactie tussen de luchthaven en haar leefomgeving.

Milieuruimte

Eindhoven Airport mag in de periode tot 2020 groeien binnen de in het luchthavenbesluit Eindhoven voor civiel medegebruik vastgelegde geluidsruimte van 10,3 km2 van de 35-Ke geluidszone. Wel gelden hiervoor voorwaarden gesteld aan de openstellingstijden en het aantal vliegtuigbewegingen per jaar. In 2017 is Eindhoven Airport met 36.470 vliegbewegingen binnen de grenzen van de vergunning gebleven.

Duurzame werkgelegenheid

Eindhoven Airport draagt bij aan het vestigingsklimaat en is cruciaal voor de ontwikkeling van de Brainportregio. De luchthaven is met 1.500 directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot een van de grootste regionale werkverschaffers. We ontwikkelen de luchthaven op gezonde economische wijze door een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende aanbod van gemotiveerde mensen met diverse achtergronden. We kiezen ervoor om waar mogelijk 'social return' toe te passen als gunningcriterium om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een van onze uitgangspunten. In samenwerking met de gemeente Eindhoven, Viggo Eindhoven Airport B.V. en het Summa College zijn we in 2017 begonnen met het Werkgelegenheidsplan Eindhoven Airport, een project van 040Werkt. Het doel is kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten direct te laten kennismaken met de luchthaven.

Ketenverantwoordelijkheid

Ook in de inkoopprocessen van Eindhoven Airport is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk criterium. We verwachten van onze leveranciers dat ze ondernemen met respect voor de belangen van mens, milieu en omgeving. En dat ze aantoon­bare inspanningen leveren om sociale winst en milieuwinst te boeken. In het inkoopbeleid dat in 2017 is vastgesteld, zijn de kaders en regels opgenomen voor de inkoopactiviteiten. Specifieke afspraken zijn opgenomen in de onderliggende con­tracten.

Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar scherp houden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gedijt bij een kritische, constructieve dialoog. Eindhoven Airport gaat die dialoog actief aan en haalt inspiratie uit concrete plannen, initiatieven en innovaties van haar leveranciers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze maatschappelijke thema’s (klimaatvriendelijke luchthaven, circulaire economie, omgeving en leefbaarheid, duurzame werkgelegenheid en ketenverantwoordelijkheid) hebben we dan ook opgenomen in de nieuwe leverancierscode die we in 2017 hebben uitgebracht.