Jaarverslag 2017

Vorderingen

(in EUR 1.000)

2017

2016

Debiteuren

5.929

4.812

Vordering omzetbelasting

781

639

Vordering verzekeringsmaatschappij

0

265

Te ontvangen concessies en reclame

16

81

Overige vorderingen1

826

720

7.552

6.517

  1. Van de overige vorderingen heeft € 0,5 miljoen betrekking op nog te factureren omzet (2016: € 0,4 mln.)

Er is geen voorziening wegen oninbaarheid in mindering gebracht op de de vorderingen uit hoofde van debiteuren.

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2016: € 0,3 mln.).