Jaarverslag 2017

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

(in EUR 1.000)

Latente belasting­
verplichtingen

Claims, geschillen en rechtsgedingen

Jubileum­
voorziening

Totaal

Stand per 1 januari 2016

424

280

5

709

Mutaties:

Dotaties

10

0

0

10

Onttrekkingen

-20

-280

-1

-301

Stand per 31 december 2016

414

0

4

418

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 17.857 (2016: € 17.857).

Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen

De voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen heeft betrekking op geschillen waarbij de onderneming betrokken is. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt mede op grond van ingewonnen juridisch advies verwacht dat de geschillen waarschijnlijk een nadelige invloed zullen hebben op de geconsolideerde financiële positie.

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband. Circa € 1.000 (2016 : € 500) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Van de voorzieningen heeft € 312.000 betrekking op voorzieningen met een verwachte looptijd groter dan 5 jaar.