Jaarverslag 2017

Sociale lasten en pensioenlasten

(in EUR 1.000)

2017

2016

Sociale lasten

614

537

Pensioenlasten

352

363

966

900

De medewerkers van Eindhoven Airport N.V. hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., de pensioenuitvoerder. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het depot daartoe ruimte laten en de werkgever daartoe heeft besloten. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkerings­overeenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder heeft een looptijd van 5 jaar. Indexatie geeft geen aanleiding tot premie-aanpassingen.