Jaarverslag 2017

Rentebaten en -lasten

(in EUR 1.000)

2017

2016

Rentelasten en soortgelijke kosten

-423

-301

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

56

15

-367

-286

De financiële lasten in 2017 komen met name voort uit de in september 2015 overeengekomen kredietfaciliteit van € 26 miljoen. In 2017 is deze kredietfaciliteit met €10 miljoen verhoogd tot €36 miljoen. Van deze faciliteit is in 2017 voor € 25 miljoen gebruiikgemaakt. Het rentepercentage is Euribor +0,75%.

De overige financiële lasten betreffen kosten van betalingsverkeer en creditcardprovisies.