Jaarverslag 2017

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Banen en platform

Terreinen en wegen

Gebouwen

Installaties

Overige vaste bedrijfs- middelen

Vastgoed-
beleggingen

Objecten in aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde ultimo 2016

22.140

17.046

56.907

5.748

2.064

7.729

16.477

128.111

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2016

-9.553

-5.015

-15.793

-3.154

-1.662

0

0

-35.177

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2016

0

1.663

0

0

0

-1.656

0

7

Boekwaarde ultimo 2016

12.587

13.694

41.114

2.594

402

6.073

16.477

92.941

Mutaties in de boekwaarde:

Investeringen in 2017

423

6.732

928

1.351

338

32

12.861

22.665

Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde)

-356

-1.293

-1.810

-737

-459

0

0

-4.655

Afschrijvingen in 2017

-793

-1.005

-3.086

-563

-275

0

0

-5.722

Waardeverminderingen 2017

0

-754

0

0

0

0

0

-754

Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijvingen)

356

1.293

1.810

737

459

0

0

4.655

Ongerealiseerde waardeverandering 2017

0

0

0

0

0

237

0

237

Opleveringen

0

0

15.639

0

0

0

-15.639

0

Herclassificatie

0

600

980

0

0

-1.580

0

0

Saldo mutaties boekwaarde

-370

5.573

14.461

788

63

-1.311

-2.778

16.426

Aanschafwaarde ultimo 2017

22.207

23.085

72.644

6.362

1.943

5.314

13.699

145.254

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2017

-9.990

-5.481

-17.069

-2.980

-1.478

0

0

-36.998

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2017

0

1.663

0

0

0

-552

0

1.111

Boekwaarde ultimo 2017

12.217

19.267

55.575

3.382

465

4.762

13.699

109.367

De herwaardering vastgoedbeleggingen ten bedrage van € -552.000 bestaat voor € 1.282.000 uit positieve herwaarderingen en voor € 1.834.000 uit negatieve herwaarderingen.

De herclassificatie in het boekjaar heeft betrekking op een vastgoedobject, die als gevolg van een wijziging in gebruik, is geherclassificeerd van vastgoedbeleggingen naar activa ten behoeve van operationele activiteiten.

Banen en platform

Naast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde aandeel in de kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen start- en landingsbaan. 

Terreinen en wegen

Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen in terreinen ten behoeve van autoparkeren. De herclassificatie heeft betrekking op het gewijzigde gebruik van luchthavenweg 29 (grond).

Gebouwen

Dit betreft terminalgebouwen en het hotel. Hieronder valt ook het eigen-gebruikdeel van het commercieel onroerend goed. De herclassificatie heeft betrekking op het gewijzigde gebruik van luchthavenweg 29 (gebouw).

Installaties 

Dit betreft onder andere systemen voor bagageafhandeling, securityapparatuur, toegangscontrole en het routebewakingssysteem. 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Dit betreft de ICT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend materieel. 

Vastgoedbeleggingen

Hieronder worden begrepen commercieel (<30% eigen gebruik) geëxploiteerde activa. Het betreft voor het grootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden. Hierop wordt niet afgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie) bepaald. De ongerealiseerde waardeverandering in 2017 bedroeg op gebouwen € 197.800 (2016: € -147.659) en € 39.211 (2016: € 271.495) op erfpachtterreinen. De verhuuropbrengsten vanuit vastgoedbeleggingen bedroegen in 2017 ongeveer € 355.000 op gebouwen (2016: € 360.000). Exploitatiekosten ten behoeve van verhuuropbrengsten genererend vastgoed bedroegen ongeveer € 200.000 (2016: € 200.000), de exploitatiekosten voor nog te verhuren ruimtes bedroegen ongeveer € 10.000 (2016: € 10.000). Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van opbrengsten.

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is ultimo 2017 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op € 3.270.000. De taxaties zijn gebaseerd op de markthuurkapitalisatie-methode en de volgende belangrijke veronderstellingen:

  1. Er is gerekend met een NAR van 8,75% voor bedrijfsgebouwen.
  2. Er is gerekend met een NAR van 9,5% voor kantoorgebouwen.
  3. Regionale marktontwikkelingen.

De erfpachtopbrengsten bedroegen in 2017 € 78.000. De actuele waarde van de erfpachtterreinen is ultimo 2017 berekend op € 1.491.963. De berekeningen zijn gebaseerd op de methode van netto contante waarde van toekomstige erfpachtopbrengsten. Er is gerekend met een disconteringspercentage van 6,85%. De resterende looptijden van de vier contracten varieert tussen de 3 en 25 jaar. De meeste contracten worden jaarlijks verhoogd conform ontwikkeling CPI-index.

Objecten in aanbouw

Hieronder wordt begrepen de nog niet gerealiseerde bouwprojecten in de terminal en activa in aanbouw (parkeergarage).

Bijzonder waardeverminderingsverlies  

In het boekjaar is een bijzonder waardeverminderingsverlies van € 754.000 verwerkt met betrekking tot de materiële vaste activa. Dit verlies heeft betrekking op de waardering van deze aankoop van luchthavenweg 24. Door de instorting van het MPB heeft Eindhoven Airport eind 2017 besloten dit terrein begin 2018 volledig aan te gaan wenden voor parkeren en het bijbehorende pand te slopen. Door deze gewijzigde omstandigheid diende Eindhoven Airport de realiseerbare waarde opnieuw te bepalen.

De realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid is geschat voor zowel de opbrengstwaarde als de bedrijfswaarde, ervan uitgaande dat het parkeerterrein begin 2018 in gebruik wordt genomen. Op basis van de beoordeling in 2017 is de realiseerbare waarde, gebaseerd op de bedrijfswaarde, van het parkeerterrein geschat € 754.000 lager te zijn dan de boekwaarde; voor dit bedrag is een bijzonder waardeverminderings­verlies opgenomen dat is verantwoord in de winst-en-verliesrekening voor €754.000.

De aan de bedrijfswaarde ten grondslag liggende geprognosticeerde kasstromen, berekend over een termijn die is afgeleid van de economische levensduur van het parkeerterrein, zijn contant gemaakt tegen een discontovoet van 6,25%. De opbrengsten in de prognose zijn gebaseerd op marktinformatie en de kosten zijn bepaald op basis van de begrote kosten. In de berekening is tevens rekening gehouden met overheadkosten.

Eindhoven Airport is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van €0,6 miljoen. Dit betreft investeringsverplichtingen die met name zijn aangegaan voor de uitbreiding van de terminal. Dit zijn investeringsverplichtingen korter dan 1 jaar.