Jaarverslag 2017

Lonen en salarissen

(in EUR 1.000)

2017

2016

Salarissen

3.663

3.465

Overige personeelskosten

344

277

4.007

3.742

Ultimo 2017 was het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 50,2, een toename van 5,9 fte ten opzichte van 2016. Per ultimo 2017 is het aantal fte werkzaam in het hotel 15,2.

Het personeelsbestand (fte's) ultimo 2017:

Afdeling

2017

2016

(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam)

man

vrouw

man

vrouw

Directie & Management

2,0

2,0

2,0

2,0

Corporate Communications

0,0

1,7

0,0

0,7

Juridische & Bestuurlijke zaken

0,0

4,2

0,0

4,2

Secretariaat

0,0

4,0

0,0

4,0

Operationele zaken

16,0

5,1

15,0

4,9

Commerciële zaken & PR

4,8

1,0

4,0

1,0

Finance, IT & Procurement

6,0

1,7

4,0

1,6

HR

0,0

1,7

0,0

0,9

Totaal exclusief Hotel

28,8

21,3

25,0

19,3

Hotel

0,0

15,2

0,0

11,0

Totaal inclusief Hotel

28,8

36,6

25,0

30,3

Bezoldiging commissarissen

In 2017 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van € 70.000 (2016: € 70.000).

Bezoldiging bestuurders

De statutaire directie van Eindhoven Airport N.V. bestaat uit 2 personen. De algemeen directeur is per 1 april 2008 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd voor een termijn van 4 jaar, binnen een vast dienstverband met de N.V. dat is ingegaan op 1 maart 2006. In april 2012 is de directeur herbenoemd voor een periode van 4 jaar. In april 2016 is deze opnieuw herbenoemd voor een periode van 4 jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Per 1 juli 2017 is drs. M.P.J. van den Bogaard toegetreden tot de statutaire directie.

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het boekjaar ten laste van de onderneming en zijn dochtermaatschappij gekomen voor bestuurders een bedrag van € 396.222 (2016: € 297.053).

Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. zijn N.V. Luchthaven Schiphol (51%), provincie Noord-Brabant (24,5%) en gemeente Eindhoven (24,5%). In dit verband valt Eindhoven Airport N.V. onder de staatsdeelnemingen, categorie markt/publiek. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. heeft op 14 mei 2007 het remuneratiebeleid voor de directie van Eindhoven Airport N.V. vastgesteld. Dit remuneratiebeleid is in lijn met dat van Schiphol Group.