Jaarverslag 2017

Liquide middelen

(in EUR 1.000)

2017

2016

Liquide middelen

4.147

5.839

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.