Jaarverslag 2017

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(in EUR 1.000)

2017

2016

Afschrijvingskosten

5.722

5.263