Jaarverslag 2017

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Banen en platform

Terreinen en wegen

Gebouwen

Installaties

Overige vaste bedrijfs- middelen

Vastgoed-
beleggingen

Objecten in aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde ultimo 2016

22.140

17.046

56.907

5.748

2.010

7.729

16.477

128.057

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2016

-9.553

-5.015

-15.793

-3.154

-1.628

0

0

-35.143

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2016

0

1.663

0

0

0

-1.656

0

7

Boekwaarde ultimo 2016

12.587

13.694

41.114

2.594

382

6.073

16.477

92.921

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen in 2017

423

6.732

928

1.351

337

32

12.861

22.664

Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde)

-356

-1.293

-1.810

-737

-459

0

0

-4.655

Afschrijvingen in 2017

-793

-1.005

-3.086

-563

-264

0

0

-5.711

Waardeverminderingen 2017

0

-754

0

0

0

0

0

-754

Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijvingen)

356

1.293

1.810

737

459

0

0

4.655

Ongerealiseerde waardeverandering 2017

0

0

0

0

0

237

0

237

Opleveringen

0

0

15.639

0

0

0

-15.639

0

Herclassificatie

0

600

980

0

0

-1.580

0

0

Saldo mutaties boekwaarde

-370

5.573

14.461

788

73

-1.311

-2.778

16.436

Aanschafwaarde ultimo 2017

22.207

23.085

72.644

6.362

1.888

5.314

13.699

145.199

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2017

-9.990

-5.481

-17.069

-2.980

-1.433

0

0

-36.953

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2017

0

1.663

0

0

0

-552

0

1.111

Boekwaarde ultimo 2017

12.217

19.267

55.575

3.382

455

4.762

13.699

109.357

Zie voor een nadere toelichting de toelichting op materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.