Jaarverslag 2017

Kortlopende schulden

(in EUR 1.000)

2017

2016

(Resterende looptijd van korter dan een jaar)

Schulden aan leveranciers

4.218

2.886

Schulden uit hoofde van loonheffing

150

142

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

361

465

Schulden aan deelnemingen

8

7

Schulden aan Ministerie van Defensie

362

1.201

Overige schulden en overlopende passiva

4.622

3.283

9.721

7.984