Jaarverslag 2017

Financiële vaste activa

(in EUR 1.000)

2017

2016

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

0

0

Vorderingen op deelnemingen

19

70

Actieve belastinglatenties

728

784

Overige vorderingen

38

44

785

898

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Deelnemingen in groeps- maatschap-pijen

Vorderingen op deel-
nemingen

Latente belasting
vorderingen

Leningen U/G

Totaal

Stand per 1 januari 2017

0

70

784

44

898

Mutaties in 2017

Aflossing lening

0

-300

0

-6

-306

Aandeel in resultaat

249

0

0

0

249

Mutatie actieve belasting latenties

0

0

-56

0

-56

Naar vorderingen op groepsmaatschappijen

-249

249

0

0

0

Stand per 31 december 2017

0

19

728

38

785

De verstrekte lening aan de deelneming kent een rentepercentage van 4,0% en is aan te merken als langlopend. Er zijn geen afspraken over aflossingen en gestelde zekerheden. De waarde van de deelneming in groepsmaatschappijen is gesaldeerd met de verstrekte lening aan de deelneming. Voor de toelichting op de latente belastingvorderingen en leningen u/g wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:

Naam

Vestigings-
plaats

Aandeel in geplaatst kapitaal %

Geconsolideerde deelnemingen

Eindhoven Airport Hotel B.V.

Eindhoven

100