Jaarverslag 2017

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017

(in EUR 1.000)

Toelichting

2017

20161

Netto omzet

11

62.417

53.109

Som der bedrijfsopbrengsten

62.417

53.109

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

12

-237

-123

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

13

34.822

28.944

Lonen en salarissen

14

4.007

3.742

Sociale lasten en pensioenlasten

15

966

900

Afschrijvingen op materiële vaste activa

16

5.722

5.263

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa

1

754

-

Som der bedrijfslasten

46.034

38.726

Bedrijfsresultaat

16.383

14.383

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

17

56

15

Rentelasten en soortgelijke kosten

17

-423

-301

Resultaat vóór belastingen

16.016

14.097

Belastingen

18

-3.984

-3.461

Nettoresultaat

12.032

10.636

  1. Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.