Jaarverslag 2017

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2017

2016

Vaste activa

Banen en platform

12.217

12.587

Terreinen en wegen

19.267

13.694

Gebouwen

55.575

41.114

Installaties

3.382

2.594

Overige vaste bedrijfsmiddelen

465

402

Objecten in aanbouw

13.699

16.477

Operationele materiële vaste activa

104.605

86.868

Vastgoedbeleggingen

4.762

6.073

Materiële vaste activa

1

109.367

92.941

Financiële vaste activa

2

766

828

110.133

93.769

Vlottende activa

Voorraden

3

22

59

Vorderingen

4

7.552

6.517

Liquide middelen

5

4.147

5.839

11.721

12.415

121.854

106.184

(in EUR 1.000)

Toelichting

2017

2016

Eigen vermogen

6

86.252

74.678

Voorzieningen

7

418

709

Langlopende schulden

8

25.000

22.500

Kortlopende schulden

9

10.184

8.297

121.854

106.184

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarreke­ning.