Jaarverslag 2017

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017

(in EUR 1.000)

Toelichting

2017

2016

Bedrijfsresultaat

16.383

14.383

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1

5.722

5.263

Overige waardeveranderingen

1

754

0

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

12

-237

-123

Toename /Afname (-) voorzieningen

-1

1

6.238

5.141

Mutatie in werkkapitaal1

608

-1.463

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

23.229

18.061

Ontvangen interest

56

15

Betaalde interest

-420

-284

Betaalde winstbelasting

-3.887

-3.192

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

18.978

14.600

Investeringen in materiële vaste activa

-22.718

-18.518

Ontvangsten uit lening u/g

2

6

7

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-22.712

-18.511

Aflossing langlopende schulden

8

-9.500

0

Opname langlopende schulden

8

12.000

3.500

Betaald dividend

25

-458

-458

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.042

3.042

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

-1.692

-869

  1. de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de toename van het crediteurensaldo en de overige schulden, deels gecompenseerd door een toename van het debiteurensaldo.