Jaarverslag 2017

Enkelvoudige balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2017

2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

22

109.357

92.921

Financiële vaste activa

23

785

898

110.142

93.819

Vlottende activa

Voorraden

4

47

Vorderingen

24

7.463

6.507

Liquide middelen

3.782

5.498

11.249

12.052

121.391

105.871

(in EUR 1.000)

Toelichting

2017

2016

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

2.292

2.292

Agio reserve

10.777

10.777

Herwaarderingsreserve

2.209

2.187

Bestemmingsreserve

327

327

Overige reserves

70.416

58.864

Dividend

231

231

25

86.252

74.678

Voorzieningen

26

418

709

Langlopende schulden

27

25.000

22.500

Kortlopende schulden

28

9.721

7.984

121.391

105.871