Jaarverslag 2017

Verslag Raad van Commissarissen

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met economische en toeristische centra in Europa en in de rest van de wereld. De luchthaven is onderdeel van het hoogwaardige en cruciale voorzieningenniveau dat past bij de ambities van de Brainportregio, die inmiddels is aangewezen als mainport en cruciaal is voor de Nederlandse economie. Eindhoven Airport zorgt voor internationale connectiviteit. Het vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven en voor de mensen die in deze regio werken en wonen wordt hierdoor aantrekkelijker.

Internationale connectiviteit kan echter niet worden uitgebouwd zonder aandacht voor een prettig en duurzaam leefklimaat. De balans tussen de positieve en negatieve invloed van de luchthaven moet scherp worden bewaakt. Langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders is alleen mogelijk als maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering.

Verbinding van Brainport Eindhoven met Europa en de rest van de wereld kan niet tot stand komen zonder verbinding van de luchthaven met de mensen uit de regio en met alle overige partijen die nauw bij de activiteiten van Eindhoven Airport zijn betrokken. Hoe groter de luchthaven wordt, des te groter zullen de inspanningen moeten zijn op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Het is van groot belang de omgeving hierbij actief te betrekken. De directie en de raad zijn zich ten volle bewust van deze verantwoordelijkheid. Aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingsparticipatie staat dan ook centraal bij de discussie over de mogelijke verdere ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030. Of de luchthaven zich verder zal ontwikkelen en hoe deze ontwikkeling er uit zal zien, is iets dat de stakeholders zullen bepalen.

Bij een goede bedrijfsvoering hoort ook dat de luchthaven goed is voorbereid op de eventuele doorontwikkeling na 2019. Daartoe heeft de directie in 2016 haar strategie voor de middellange termijn herijkt en de speerpunten benoemd. Met name op het gebied van infrastructuur en voorzieningen vraagt een verdere groei van de luchthaven om grote investeringen. Deze betreffen niet alleen de uitbreiding van de infrastructurele capaciteit van de luchthaven zelf maar ook de verbetering van de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport. De raad roept overheidspartijen op om hierbij voortvarendheid te betrachten in besluitvorming en uitvoering.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Een goede voorbereiding op de verdere ontwikkeling betekent ook dat de interne organisatie klaar moet zijn voor de toekomst. Met het oog op de grote uitdagingen waar Eindhoven Airport de komende jaren voor staat, heeft de raad in 2017 aan de aandeelhouders voorgesteld om de statutaire directie van de vennootschap uit te breiden. De aandeelhouders hebben Mirjam van den Bogaard per 1 juli 2017 benoemd tot tweede statutair directeur in de rol van Chief Operations Officer. De raad heeft er het volste vertrouwen in dat de directie in haar nieuwe samenstelling een krachtig team vormt, dat samen met het managementteam en alle overige medewerkers van de luchthaven de uitdagingen voor de toekomst in goede harmonie met alle stakeholders vorm kan geven.

Op voordracht van Schiphol Group hebben de aandeelhouders Jan Willem Weissink benoemd tot commissaris van de vennootschap per 1 maart 2017. De heer Weissink is directeur van Schiphol Real Estate B.V. De raad is verheugd met deze benoeming, mede met het oog op de expertise van de heer Weissink op vastgoedgebied, gezien de verwachte grote infrastructurele opgave van de luchthaven.

In 2017 was de man/vrouwverdeling in de raad resp. 80/20%. In de profielschets voor de leden van de raad is het streven naar een evenwichtige man/vrouw verdeling opgenomen en bij de voordracht voor nieuwe commissarissen wordt hiervoor aandacht gevraagd.

Werkzaamheden van de Raad van Commissarissen

In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw en de gevolgen daarvan, zowel in operationele als in financiële zin. De instorting heeft een enorme invloed gehad op alle betrokkenen, maar gelukkig was er enkel materiële schade en waren er geen slachtoffers. De raad complimenteert de directie met de wijze waarop zij met deze calamiteit in de dagen na 27 mei 2017 en ook in de maanden daarna is omgegaan. De raad is blij met de keuze voor sloop en herbouw van het multi-purposegebouw, waarover BAM en Eindhoven Airport in december 2017 een akkoord hebben bereikt. Ook in 2018 zal de raad nauw betrokken blijven bij de wijze waarop de schade zal worden afgehandeld.

Verder heeft de raad uitgebreid aandacht besteed aan de korte-, middellange- en langetermijnstrategie en de financiële consequenties daarvan, neergelegd in een businessplan en een tactisch plan. Ten slotte heeft de directie over de infrastructurele masterplanning voor de periode 2020-2030 met de raad overlegd. Dit plan, inclusief de bijbehorende investeringen, zal in 2018 verder worden uitgewerkt en met de raad worden besproken. Het budget 2018, als onderdeel van het tactisch plan 2018-2021, is in de laatste vergadering van 2017 goedgekeurd.

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen kwam in 2017 viermaal bijeen in reguliere vergaderingen. Daarnaast hadden de commissarissen frequent formeel en informeel contact met de directie, om zaken inhoudelijk te bespreken of om de directie te adviseren over diverse onderwerpen. Op 26 april 2017 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats en in oktober de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor aandeelhouders, waarin deze op de hoogte werden gesteld van de strategische ontwikkelingen op de luchthaven. Speciale aandacht in de overleggen met de aandeelhouders is er geweest voor de maatschappelijke opgave rondom leefbaarheid. De raad ondersteunt het voorstel van de directie om in de context van de ontwikkeling van de luchthaven hiervoor een bijdrage van € 2 miljoen te reserveren. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie jaren na 2020. Tevens is gesproken over de infrastructurele uitbreiding van de luchthaven op langere termijn.

Zelfevaluatie

In 2017 heeft de raad gesproken over het functioneren van de directie en het remuneratiepakket. De raad heeft besloten geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie in te stellen gezien de omvang van de organisatie. De werkzaamheden van deze commissies worden dan ook door en onder verantwoordelijkheid van de voltallige raad uitgevoerd. Begin 2018 zal de raad zijn functioneren en dat van zijn individuele leden evalueren. Tevens zal de raad dan spreken over het gewenste profiel, de samenstelling en de competenties van de raad en zijn leden en over het introductie-, training- en opleidingsprogramma.

Risicomanagement

De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn uitgebreid besproken door middel van een risicomanagementrapportage als onderdeel van het businessplan en tactisch plan. De operationele, commerciële en financiële resultaten van de onderneming zijn tijdens elke vergadering van de raad besproken.

Corporate Governance Code

De governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van Eindhoven Airport en diverse interne reglementen. Eindhoven Airport kent in haar governancestructuur een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, directie en Ondernemingsraad. De directie en de raad onderschrijven de Nederlandse Corporate Governance Code en passen de daarin opgenomen principes en best practice bepalingen toe, voor zover deze naar het oordeel van de directie en de raad op Eindhoven Airport van toepassing kunnen worden verklaard en bijdragen aan de missie van Eindhoven Airport.

Jaarverslag

De directie heeft het jaarverslag opgesteld. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. We verwijzen u hiervoor naar de controleverklaring in dit verslag. De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die wij als Raad van Commissarissen afleggen voor het gehouden toezicht.

De raad stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie aan aandeelhouders om, gezien de ontwikkelingen en het resultaat in 2017, een winstuitkering te doen ten bedrage van € 458.000, verdeeld over € 227.000 op cumulatief preferente aandelen en € 231.000 op gewone aandelen. De resterende winst van € 11.574.000 zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de overige reserves.

De directie zal het jaarverslag voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op 29 maart 2018. We stellen de aandeelhouders voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de raad voor het gehouden toezicht.

De raad verklaart dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen.

drs. P.J.J.M. Swinkels, president-commissaris

Eindhoven, 7 maart 2018