Jaarverslag 2017

Risicomanagement

Solide besturing

Ons beleid geeft richting aan het handelen en het gedrag van management en medewerkers. We opereren bedrijfseconomisch verantwoord, zijn een loyale partner, een sociale werkgever en we gaan bewust om met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We geven hoge prioriteit aan onze interne beheersing die we continu beoordelen en verder professionaliseren. Er is aandacht voor de governancestructuur, processen, systemen en controles. In 2017 heeft het accent gelegen op het formaliseren van beleid op het gebied van inkoop, compliance, opdrachtgeverschap, privacy, IT en interne autorisatie.

Risicobereidheid

Eindhoven Airport streeft een gematigd risicoprofiel na bij het realiseren van haar doelstellingen. Op strategisch niveau proberen we een balans te vinden in enerzijds onze maatschappelijke rol met een lage risicobereidheid en anderzijds onze commerciële ambities met een hogere risicobereidheid.

Op operationeel niveau zijn onze activiteiten gericht op het minimaliseren van risico's om de veiligheid (safety & security) van passagiers, interne en externe werknemers, bezoekers en omwonenden niet in gevaar te brengen en de continuïteit van de luchthaven te borgen.

Op financieel gebied is ons beleid gericht op het waarborgen van een gezonde en solide langetermijnontwikkeling, waarbij een lage risicobereidheid past.

Wat betreft compliance voldoen we aan alle wet- en regelgeving op het gebied van onder meer veiligheid en beveiliging, milieu, duurzaamheid, aanbestedingen en privacy- en informatiebeveiliging. Omdat we in 2017 de grens hebben bereikt van vijf miljoen passagiers, zullen we ook moeten voldoen aan de wetgeving rondom havengelden vanaf 2018. We accepteren hierin geen risico's.

Risicobeheersing

De directie rapporteert en legt verant­woording af over het systeem van risicobeheersing en in­terne controle aan de Raad van Commissarissen. Voor elk geïdentifi­ceerd risico is bepaald wat de kans is dat dit risico optreedt en de mogelijke invloed op de bedrijfsvoering, waarna beheersmaatregelen zijn gedefinieerd en het risico na genomen beheersmaatregelen. Het zogenoemde ‘restrisico’ wordt besproken, voor het laatst tijdens de vergadering in december 2017. Voor een aantal gebruikelijke risico’s sluit Eindhoven Airport verzekeringen af, waardoor de financiële gevolgen van calamiteiten zoveel mogelijk opgevangen kunnen worden.

Risicobeheersing is een onderdeel van de dagelijkse manier van denken en werken van alle medewerkers. Het daadwerkelijk in control zijn staat voorop. Dit wordt ondersteund door diverse managementsystemen, zoals het veiligheidsmanagementsysteem in het kader van RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen). In 2017 is de beschrijving van de bedrijfsprocessen over afdelingen afgerond. Door een integrale vastlegging van processen en procedures over de afdelingen heen, kunnen we onze bedrijfsprocessen verbeteren.

In een groeiende organisatie als Eindhoven Airport herkennen we de noodzaak tot verdere formalisering. In 2017 zien we dit terug in de bekrachtiging van een breed aantal beleidsdocumenten op het gebied van compliance en privacy, inkoop en opdrachtgeverschap, corporate responsibility en IT. Daarnaast is er een tweehandtekeningenautorisatie ingevoerd na toetreding van mevrouw Van den Bogaard tot de directie. Hierbij is het van belang dat we deze formalisering in balans houden met de (informele) ondernemersgeest binnen ons bedrijf. Onze cultuur met sterk betrokken werknemers zien we als een belangrijke soft control die ons van binnenuit behoedt voor risico's.

Het businessmodel van Eindhoven Airport kenmerkt zich door een partnershipgedachte, waarbij de dienstverlening in hoge mate plaatsvindt door externe partijen. Deze organisatievorm maakt een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering mogelijk. Onze interne governance is opgebouwd uit de volgende bouwstenen: strategieontwikkeling en doorvertaling, analyse van resultaten, voorspellingen en interne-rapportagecyclus, transparante administratieve organisatie en projectbeheersing. In het kader van risicobeheer zorgt dit ervoor dat we door een intensieve afstemming en overeenstemming met partnerbedrijven over onder andere de kwaliteitseisen, contractvorm, kostenefficiëntie, procesbeheersing en aansturing onze bedrijfsvoering op een hoog niveau uitvoeren. Daartoe worden ‘service level agreements’ gesloten en gehandhaafd. Daarnaast toetst de externe accountant onderdelen van de administratieve organisatie en interne controle in het kader van de controle op de jaarrekening.

Op basis van wat in het voorgaande is samengevat, is de directie van mening dat het systeem van risicobeheersing en interne controle afdoende zekerheid biedt, dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat deze systemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt en in het lopende jaar naar behoren zullen werken.

Integriteit

Eindhoven Airport heeft een Leidraad Integriteit. Deze leidraad geeft een toelichting op de manier waarop je als medewerker van Eindhoven Airport op integere wijze een bijdrage kunt leveren aan onze ambities en doelstellingen en aan ons streven om een betrouwbare en betrokken (handels)partner te zijn en te blijven. De Leidraad Integriteit is toegesneden op de specifieke risico’s die voor Eindhoven Airport gelden.