Jaarverslag 2017

Kerncijferpagina

Geconsolideerde balans (in EUR 1.000)

2017

2016

2015

2014

2013

Operationele materiële vaste activa

104.605

86.868

73.805

66.637

65.512

Vastgoedbeleggingen

4.762

6.073

5.761

7.829

8.084

Financiële vaste activa

766

828

766

713

732

Vlottende activa

11.721

12.415

12.802

12.245

9.574

Totaal activa

121.854

106.184

93.134

87.424

83.902

Eigen vermogen

86.252

74.678

64.500

56.689

50.150

Voorzieningen

418

709

1.306

1331

459

Langlopende schulden

25.000

22.500

19.000

0

28.000

Kortlopende schulden

10.184

8.297

8.328

29.404

5.293

Totaal passiva

121.854

106.184

93.134

87.424

83.902

Investeringen

22.665

18.515

10.201

5.470

13.179

Afschrijvingen

5.722

5.263

4.923

4.265

3.517

Cash flow

-1.692

-869

2.792

-938

-3.467

Winst-en-verliesrekening (in EUR 1.000)

2017

2016

2015

2014

2013

Netto-omzet

62.417

53.109

48.354

43.539

37.996

Bedrijfslasten

46.034

38.726

36.408

33.094

29.356

Exploitatieresultaat

16.383

14.383

11.946

10.445

8.640

Financiële baten en lasten

367

286

933

1.147

1.216

Belastingen

-3.984

-3.461

-2.744

-2.301

-1.316

Resultaat na belastingen

12.032

10.636

8.269

6.997

6.108

Ratio's

2017

2016

2015

2014

2013

RONA nb1

12,1%

12,5%

11,6%

10,6%

9,4%

ROE nb2

15,0%

15,3%

13,6%

13,1%

12,9%

Leverage3

22,5%

23,2%

22,8%

28,0%

35,8%

FFO (x € 1.000)4

18.978

14.600

16.623

10.958

8.237

FFO / Totale schuld5

75,9%

64,9%

87,5%

49,8%

29,4%

FFO interest dekkingsratio6

52,7

52,0

18,8

10,6

7,8

  1. Exploitatieresultaat na belasting / gemiddelde vaste activa
  2. Nettowinst na belasting / gemiddeld Eigen Vermogen
  3. Rentedragende schulden / Eigen Vermogen + rentedragende schulden
  4. Operationele cashflow
  5. Funds From Operations / rentedragende schulden
  6. Funds From Operations + rentelasten / rentelasten