Jaarverslag 2017

Op weg naar de volgende fase

Het jaar 2017 gaat voor Eindhoven Airport de boeken in als het jaar van dé mijlpaal. Het is het eerste jaar waarin we meer dan vijf miljoen passagiers mochten verwelkomen. We kwamen uit op 5,7 miljoen, 19 procent meer dan in 2016 (4,7 miljoen). Die markering is meer dan een getal. We zijn een volwassen luchthaven met landelijke betekenis geworden. Daar zijn we trots op.

Het aantal vliegtuigbewegingen houdt gelijke tred met de passagiersgroei en nam toe van 32.661 naar 36.470, een plus van 12 procent. Het aantal bestemmingen steeg van 75 naar 81. Verder gingen de frequenties op diverse routes omhoog. Dit maakt veel bestemmingen nog aantrekkelijker, zowel voor de vakantiegangers als de zakelijke reizigers.

In een terugblik op het afgelopen jaar hoort ook iets wat ons allemaal heeft geraakt: de gedeeltelijke instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage op P1. Voorop staat dat er gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. Maar er zijn duidelijk voelbare en zichtbare gevolgen. Samen met alle collega’s en betrokken partijen hebben we alles op alles gezet om de luchthaven bereikbaar te houden en voldoende parkeercapaciteit te garanderen. Feit is dat we onze plannen voor het voorterrein helaas nog niet kunnen uitvoeren. De schouders gaan eronder; we vertrouwen erop dat de situatie snel zal zijn genormaliseerd.

Onze business: verbinden

Ondertussen blijven we ons ervoor inspannen een topproduct te bieden en houden we onze ogen op de bal. Het is onze ambitie de connectiviteit van Eindhoven Airport en daarmee de Brainportregio verder te verbeteren. We gaan Brainport nog sterker verbinden met de rest van de wereld, en in het bijzonder Europa: mensen met mensen, bedrijven met bedrijven.

‘Verbinden heeft meer dan één betekenis. Verbinden is ook samenwerken: alleen als we intensief en constructief samenwerken met al onze stakeholders en midden in de maatschappij staan, kunnen we onze ambitie waarmaken en onze strategie uitvoeren. Eindhoven Airport is integraal onderdeel van de Brainportregio, een van de krachtigste economische motoren van Nederland, een vermaard internationaal centrum voor toptechnologie. Sinds eind 2016 is Brainport Eindhoven naast Schiphol en het Rotterdamse havengebied officieel de derde mainport. Samen met onze partners in de regio willen we volgende belangrijke stappen zetten.

We onderschrijven de Nationale Actieagenda, die Brainport Eindhoven in april 2017 heeft aangeboden aan vertegenwoordigers van Tweede Kamerfracties. Het rapport (‘Samen maken we de toekomst van Nederland’) is een oproep aan het nieuwe kabinet om extra te investeren in deze nieuwe mainport – in onder andere talentontwikkeling, innovatie, ondernemerschap en verdere verbetering van het vestigingsklimaat. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de regio goed bereikbaar moet zijn, niet alleen met de rest van Nederland, maar ook met Europa en daarbuiten. En dat internationale element is het kernproduct van Eindhoven Airport: wij zijn de poort naar de rest van de wereld. Samen met de overheden en andere partners kunnen we de concurrentiepositie van de regio veiligstellen en versterken.

Voorsorteren op verdere ontwikkeling

De duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport is een centraal element in het toekomstperspectief van de regio. Een sterke luchthaven die potentie en draagvlak heeft om verder te ontwikkelen is een essentieel fundament onder economische en maatschappelijke vooruitgang. Dit hebben de regiopartners ook benadrukt in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Eindhoven Airport vanaf 2020.

We sorteren voor op een verdere ontwikkeling van de luchthaven, zoals is vervat in onze strategie. In het volgende decennium bereiden we ons wat betreft infrastructuur en processen voor op nog meer passagiers. We zijn ervan overtuigd dat dit past bij ons ‘achterland’ in Zuid-Nederland en Noord-België, met voldoende reizigers en bedrijven die verbonden willen zijn met de rest van de wereld.

Het lijkt misschien allemaal nog ver weg. Dat is het niet. Tot het jaar 2019 mag Eindhoven Airport doorgroeien tot 43.000 vliegtuigbewegingen. Dat aantal bereiken we in dat jaar zo goed als zeker. In de vergunning vanaf 2020 is de ruimte nodig die aansluit bij de meerwaarde en ambities van de regio en die ook de landelijke betekenis van Eindhoven Airport weerspiegelt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten de regie te nemen in het proces dat moet leiden tot een vergunning. Tijdens die onderzoeks- en analysefase zullen alle facetten worden gewogen en alle stakeholders worden gehoord.

Maatschappelijk aanvaardbaar

Er is nog veel onderzoek en overleg nodig, daarvan zijn we ons bewust. We steken daar de noodzakelijk tijd en energie in. Een breed draagvlak is een eerste vereiste voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport. Het onderzoek gaat over belangrijke zaken. Zo moeten we voldoende fysieke ruimte hebben, op de grond en in het luchtruim, en dient Eindhoven Airport over de weg en per openbaar vervoer goed bereikbaar te zijn. De volgende stappen willen we op verantwoorde wijze zetten. Want ook al is te zijner tijd de vergunning toereikend, dan nog willen we uitbreiden op een manier die maatschappelijk haalbaar, aanvaardbaar en wenselijk is.

Een sterk en robuust team

Ook in eigen huis heeft de continue groei gevolgen. Onze organisatie moet zich adequaat mee ontwikkelen en dat houden we scherp in de gaten. We koesteren de mensen die het werk elke dag met zoveel enthousiasme uitvoeren, zij staan aan de basis van de snelle en mooie ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. In 2017 hebben we al concreet actie ondernomen: iemand uit het hart van onze eigen organisatie, Mirjam van den Bogaard, is in juli benoemd tot directielid/COO. Zij was hoofd Operations. Als tweekoppig team zal de directie nog beter de snelle ontwikkelingen en ook de toegenomen complexiteit van de luchthavenprocessen het hoofd bieden.

Kritisch op onszelf

We willen een nog betere werkgever en onderneming zijn, een waarin onze stakeholders vertrouwen houden. We blijven kritisch op onszelf. Nu Eindhoven Airport de grens van vijf miljoen passagiers is gepasseerd, komen we meer in de schijnwerpers te staan en gelden andere regels. Zo worden luchthaventarieven met ingang van 1 april 2019 vastgesteld op basis van consultaties met de luchtvaartmaatschappijen en zal de buitenwereld nog meer transparantie eisen. Onze positie brengt een uitgebreidere verantwoordelijkheid met zich mee, en die nemen we vol overtuiging.

In veel opzichten gaan we een volgende fase in. Met het ontwikkelen van new business en het uitbreiden van het diensten- en vastgoedaanbod gaan we van Eindhoven Airport een nog completere luchthaven maken. Onze klantbelofte ‘Always Easy’ blijft het uitgangspunt: we bieden snelle, soepele processen aan reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Met een prettige totaalbeleving, die thuis al begint met geïntegreerde onlinediensten, verdiepen we die klantbelofte verder.

Tal van uitdagingen maar vooral kansen liggen op ons pad. We verwachten met onze partners, medewerkers en andere belanghebbenden waarmee we ook het afgelopen jaar zo constructief zijn opgetrokken, een mooie nieuwe periode tegemoet te gaan.

Joost Meijs, algemeen directeur/CEO Eindhoven Airport N.V.